Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΕΔΡΑ: Αγ.Κων/νου 3 – Πειραιάς –                                        ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΤΚ 18531 Πειραιάς, 08.04.2020

τηλ. 210 – 4121503 / 4126917 / 4179065

Αρ. πρωτ.: ΓΠ 2059

Φαξ: 210 – 4122790

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εθν. Αντιστάσεως 98 – Ελευσίνα

 

Τηλ. 210 – 55.60.756

Φαξ: 210 – 55.600.384

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση σε συνεργασία µε το Ε.Ε.Π. του προγράµµατος στήριξης επιστημόνων -ελευθέρων επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19 και τη συμμετοχή στηδράση:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΕΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.} στο πλαίσιο των σκοπών του σύμφωνα µε το Ν. 4497/2017 και βάσει της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας,καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς που πληρούν τις προὐποθέσεις της υπ. Αριθ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου (ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ), σχετικά µε την κατάρτιση προγράµµατος στήριξης Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών και πληττόµενων από τον COVID-19 µέσω της δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ  ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ως Πάροχοι Τηλεκατάρτισης µε Εγκεκριµένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (0.Σ.Τ.Κ.) κι οι οποίοι είναι έμπειροι και αναγνωρισµένοι επαγγελματίες, παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ε.Ε.Π. να καταθέσουν σχετική πρόταση.

 

Το ΕΕΠ θα ενημερώσει τα µέλη του µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κατ’ επέκταση όλους τους ενδιαφερόμενους µέσα στα όρια της χωρικής ενότητας ὅπου ασκεί τις αρμοδιότητές του, για το όφελος της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράµµατος. Ταυτόχρονα σκοπός είναι να επιλέξει την καλύτερη δυνατή πρόταση προς όφελος των µελών, των επαγγελματιών και του Επιμελητηρίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι:

 

  1. Οφείλουν να καταθέσουν:

 

Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θᾳ αναφέρουν την πρόθεση τους για υλοποίηση της σχετικής συνεργασίας µε το Ε.Ε.Π. όπου θα αναγράφονται µε διακριτά και κατανοητά τα οφέλη που προσφέρουν για τα µέλη, τους λοιπούς επαγγελματίες που θα επικοινωνήσουν µέσω του ΕΕΠ καθώς και του Επιμελητηρίου.

Β. Εταιρικό προφίλ ή/και Βιογραφικό σημείωμα.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.Ι599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει) αρµοδίως θεωρηµένη {ή µέσω του gov.gr), ότι:

α) δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου,

β) δεν τελούν υπό πτώχευση, εξυγίανση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης͵ εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία,

γ) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης,

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

ε) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω µετά την κατακύρωση του έργου.

Δ.Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) αρµοδίως θεωρηµένη {ή µέσω του ρον.ΡρΓ), ότι:

α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της υπ. αριθ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων και ειδικότερα της επιτελικής δοµής ΕΣΠΑ του Υπουργείου.

β) παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) αρµοδίως θεωρηµένη {ή µέσω του gov.gr), ότι:

α) απαρέγκλιτα τηρούν τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβάλλουν τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικὀ που απασχολούν, ότι οι αποδοχές αυτές δεν είναι κατώτερες για οκτάωρη απασχόληση των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τηρούν το νόμιμο ωράριο απασχόλησης, τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

β) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, εισφορών κι ασφάλισης.

ΣΤ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους,

Ζ. Επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό, αντίστοιχο ΦΕΚ σύστασης, πρόσφατο ΦΕΚ και πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ εκπροσώπησης (για τα νομικά πρόσωπα).

Η. Πιστοποιητικὀ μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ τελευταίου εξαμήνου του κάθε ενδιαφερόμενου (για τα νομικά πρόσωπα).

 

  1. Να διαθέτουν πιστοποίηση (εν ισχύ) κατά ISO/IEC 17024, τα δε σχήματα πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευµένα κατά 17024, ἡ κατά ΕΟΠΠΕΠ,όπως ορίζεται στην πρόσκληση.
  1. Να διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε εκπαιδευόµενο και να παρέχουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την πλήρη και εμπεριστατωμµένη συμμετοχή τους στην διαδικασία, όπως κάθε φορά ισχύει,
  1. Να διαθέτουν αντίστοιχα προγράµµατα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

  • να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να υλοποιήσουν τη σχετική πρόσκληση
  • να παρέχουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων προσώπων µέσω πιστοποιηµένων προγραμμάτων κατάρτισης που ακολουθούν τις προδιαγραφές.

 

Σημειώνεται ότι οι υπό 3,4 και 5 προὐποθέσεις θα βεβαιώνονται µε αντίστοιχη Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) αρµοδίως θεωρηµένη {ή µέσω του gov.gr). Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µετην σχετική πρόταση θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 13/04/2020 και ώρα 13.00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Ε.Π. eepir@otenet.gr µε την ένδειξη:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση σε συνεργασία µε το Ε.Ε.Π. για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID- 19».

Προσφορές που θα παραληφθούν µετά την παραπάνω προθεσµία θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει µετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονοµικής προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΕΠ. Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θᾳ είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Π

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου