Ομάδα Διοίκησης Έργου Ν.3861/2010

Συγκροτείται στο Ε.Ε.Π. ομάδα διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική διαδικασία και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο (Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»).

Μέλη της παραπάνω ομάδας είναι οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του ΕΕΠ Ελευθέριος Κακούρης, Διευθυντής και οι προϊστάμενοι Τμημάτων και αυτοτελούς γραφείου: Γ. Κονταξάκης, Β. Γραβάνης, Αικ. Λάμπρου, Γ. Κιούσης, Αγγ. Παναγοπούλου, Ειρ. Προκάκη.

Στην παραπάνω επιτροπή ο Γ. Κιούσης αναπληρώνεται από την υπάλληλο Ι. Βέλλα και οι υπόλοιποι από τους αναπληρωτές τους όπως έχουν ορισθεί.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου