ΑΕ/ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Α.Ε. – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

2019 102,40 
2018 102,40 
2017 102,40 
2016 102,40
2015 102,40

2014

217,09

2013

217,09

2012

214,02

2011

207,87

2010

197,63

2009

193,54

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

  • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
  • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
  • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
  • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
  • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
  • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
  • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
  • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου