Σκοπός και Δραστηριότητα

Η δραστηριότητα του επιμελητηρίου επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

 • Μελετά και ερευνά κάθε θέμα που έχει σχέση με την δραστηριότητα των μελών του και προτείνει λύσεις που είναι προς συμφέρον τους, αλλά και της Εθνικής Οικονομίας.
 • Ενημερώνει ή παρέχει πληροφορίες στα μέλη του, για θέματα που τα απασχολούν.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές με ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως Αγορανομικές (θέματα αγορανομικών παραβάσεων), Φιλικού διακανονισμού διαφορών, Ασφαλιστικών διαφορών {Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.)}, Εργασιακών διαφορών, Νομαρχιακές Επιτροπές Εμπορίου, Τουριστικής προβολής, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.
 • Αναλαμβάνει την επίλυση εμπορικών διαφορών και ενεργεί πραγματογνωμοσύνες.
 • Οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες.
 • Ενισχύει ηθικά και οικονομικά πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, καθώς και συλλόγους και επαγγελματικές οργανώσεις.
 • Συμμετέχει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, για το συμφέρον των μελών του και της Εθνικής Οικονομίας, όπως ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”. (με στόχο την μετεξέλιξή του σε Συνεταιριστική Τράπεζα), η υπό ίδρυση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), το ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.).
 • Είναι μέλος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.), του Ευρωεπιμελητηρίου (EUROCHAMBRES) και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και μέσω αυτών στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών.
 • Προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει τις παρεχόμενες προς τα μέλη του υπηρεσίες.

Στην πρακτική εφαρμογή των παραπάνω: 

 • Προτείνει : ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο 5ετίας για την ομαλή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απλούστευση των διαδικασιών υποβολής, επεξεργασίας και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων. Κατάργηση αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Διεκδικεί : εξομοίωση των επαγγελματιών με τους εμπόρους για τον συνυπολογισμό της άϋλης εμπορικής αξίας στην επαγγελματική στέγη.
 • Αντιτίθεται : στην μεταφορά του παζαριού και στην ανεξέλεγκτη επέκτασή του, από την πλατεία Ιπποδαμείας στη Βιομηχανική ζώνη. Στη δημιουργία νέου παζαριού στη Δραπετσώνα και επιδιώκει τον έλεγχο του “Σχιστού”.
 • Παρεμβαίνει : για τον περιορισμό των ανταποδοτικών και των πάσης φύσεως δημοτικών τελών. Παράλληλα ενδιαφέρεται και προτείνει μέτρα αναβάθμισης της συμμετοχής στα διάφορα όργανα Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Προσπαθεί : να βελτιώσει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης & υγειονομικής κάλυψης των επαγγελματιών του.
 • Συμμετέχει : στη συνδιαμόρφωση του πλαισίου για την ένταξη των περιοχών ευθύνης του στο Γ’ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, με αναπτυξιακές προτάσεις.
 • Καταρτίζει και λειτουργεί : προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης σε θέματα σύγχρονου management για τις ΜΜΕ, για τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, για τη χρηματοδότηση, τεχνικές αμέσου μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων.
 • Προωθεί : συνεργασιακές δικτυώσεις για τη μείωση του κόστους των προϊόντων (προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, ομαδοποίηση αγορών, αποθηκευτικοί χώροι).
 • Παρεμβαίνει : σε ζωτικά θέματα τοπικής ανάπτυξης που επηρεάζουν και το επιχειρηματικό περιβάλλον : Κυκλοφοριακό, στάθμευση, ξενοδοχειακή υποδομή, ακτοπλοΐα, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πειραιά, βιολογικός καθαρισμός Ψυτάλλειας, καθαριότητα της πόλης, γέφυρα Ν.Φαλήρου, ανάδειξη του παλιού Ταχυδρομείου, αντιμετώπιση ανεργίας.
 • Αναλαμβάνει & στηρίζει : πρωτοβουλίες για τις μεταφορές “Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ. – Εμπορευματικό Κέντρο)”, για τα νησιά συμμετέχοντας δραστήρια στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και στο Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.), για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ με τις πρωτοβουλίες ίδρυσης του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αττικής ΣΥΝ.ΠΕ ” Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η ” και της μετεξέλιξης του σε Συνεταιριστική Τράπεζα Αττικής, καθώς και Εταιρεία Αμοιβαίων Εγγυήσεων.
 • Επιδιώκει : την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων, ως συμβούλου της Πολιτείας, με την επεξεργασία προτάσεων στο νέο νόμο περί Επιμελητηρίων.
 • Ενδιαφέρεται : για τα κοινωνικά προβλήματα, δημιουργεί Τράπεζα αίματος για τους συναδέλφους που έχουν ανάγκη, συμμετέχει στην καταπολέμηση των ναρκωτικών για τη νεολαία.
 • Αξιοποιεί : τη διεθνή εμπειρία, αναπτύσσοντας σχέσεις με Επιμελητήρια του Εξωτερικού και με συμμετοχή του στο Ευρωεπιμελητήριο και στην Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
 • Φροντίζει : για τη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) με παρεμβάσεις και προτάσεις.
 • Πληροφορεί : με την τακτική έκδοση του Δελτίου με ημερίδες και σεμινάρια.
© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου