Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η μέριμνα για: 

 • Τη μελέτη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αγορά τα Επαγγέλματα της περιφέρειας αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου κ.λ.π.
 • Την εισήγηση σε σχέδια νόμων, Π.Διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν τα επαγγέλματα.
 • Τον καθορισμό των θεμάτων και σχετικών εισηγήσεων του Επιμελητηρίου σε συνέδρια των επαγγελματιών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
 • Τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, την επεξεργασία και ανάλυση αυτών και την κατάρτιση μελετών επί θεμάτων αναγόμενων στα επαγγέλματα και τις υπηρεσίες, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας της χώρας.
 • Την καταγραφή των ενεργειών επί της πορείας και δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και παραγωγής των επαγγελμάτων.
 • Το συντονισμό ομάδων εργασίας με τυχόν συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων.
 • Τη θεαματική επιμέλεια προπαρασκευής της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε συνέδρια και σε εμπορικές αποστολές εσωτερικού.
 • Τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε εκθέσεις εσωτερικού.
 • Τη σύνταξη εγγράφων που συνηγορούν υπέρ της επίλυσης προβλημάτων των επαγγελματιών.
 • Τη θεματική οργάνωση καθώς και την παρακολούθηση ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος.
 • Την ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για τις πηγές πληροφόρησής του για εθνικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Τη θεματική επιμέλεια οργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων και λοιπών προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης επαγγελματιών σε διάφορα θέματα.
 • Την ενασχόληση με κάθε συναφές προς τα ανωτέρω έργα για την καλύτερη υποστήριξη των επαγγελματικών θεμάτων.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου