Τμήμα Διοικητικού

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η μέριμνα για: 

  • Όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για τη σύνθεση και μεταβολές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Την τήρηση, φύλαξη και ενημέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων.
  • Τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού.
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευση προσωπικού.
  • Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
  • Τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού & των πολιτών.
  • Τη παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φ.Ε.Κ.
  • Τη φύλαξη, ασφάλιση και καθαρισμό της Υπηρεσίας.
  • Τη λειτουργία του Τηλεφωνικού κάντρου και των λοιπών μέσων επικοινωνίας.
  • Την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου