ΑΤΟΜΙΚΗΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 2019 20,48
 2018 20,48
 2017 20,48 
 2016 20,48
 2015 20,48

2014

56,32

2013

56,32

2012

55,30

2011

53,25

2010

50,18

2009

49,15

 

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

  • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
  • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
  • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
  • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
  • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
  • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
  • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
  • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου