Ίδρυση ΕΕΠ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Ε.Π.), ιδρύθηκε το 1925 ως Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς και από το 1940 λειτουργεί αυτοτελώς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Σήμερα βασικός νόμος πρόβλεψης και οριοθέτησης της δράσης των Επιμελητηρίων είναι ο ν. 2081/1992 (ως ισχύει τροποπ.ιδίως με τους νόμους 3419/2005, 4314/2014 και 4497/2017), όπου αναφέρεται ότι τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν Εμπορική δραστηριότητα, είναι Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων, λειτουργούν τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Μέλη του Ε.Ε.Π. είναι οι ασκούντες δραστηριότητα λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, που ανέρχονται σε 35.000 περίπου.

Διοικείται από αιρετά όργανα που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή, τα οποία εκλέγονται κάθε 4 χρόνια.

Αρμόδια και υπεύθυνη για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου είναι η Διοικητική Επιτροπή.


© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου