Τμήμα Οικονομικού

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η μέριμνα για: 

  • Τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου ή των τροποποιήσεων αυτού και την παρακολούθηση της εκτέλεσή της.
  • Τη σύνταξη σχεδίου του οικονομικού Απολογισμού.
  • Την είσπραξη κάθε εσόδου και πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου προς εξόφληση των συνδρομών τους.
  • Τη μελέτη και εισήγηση μεθόδων για την απλούστευση των διαδικασιών είσπραξης των εσόδων του Επιμελητηρίου.
  • Τη διαχείριση κάθε δαπάνης σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου.
  • Τη διαχείριση του υλικού της Υπηρεσίας και την τήρηση σχετικού απογραφής περιουσιακών στοιχείων.
  • Την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων μηχανημάτων κ.λ.π.).
  • Την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.
  • Τη σύσταση στην Υπηρεσία πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου & εντύπων υπευθύνων δηλώσεων, για την εξυπηρέτηση των πολιτών κ.λ.π.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου