Τμήμα Μητρώου

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η μέριμνα για: 

 • Την τήρηση του μητρώου επωνυμιών των επιχειρήσεων της περιφέρειας αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου και η συνεχής ενημέρωση του.
 • Την τήρηση ειδικού μητρώου διακριτικών τίτλων
 • Την έκδοση πιστοποιητικών στα μέλη του Επιμελητηρίου, τη βεβαίωση του γνήσιου ή του ομοίου της υπογραφής αυτών.
 • Τον έλεγχο και την πιστοποίηση του δικαιώματος χρήσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε νεοϊδρυόμενες ή τροποποιούμενες επιχειρήσεις, την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εγγραφή ασφαλιστικών συμβούλων, ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσιτών ασφαλίσεως και συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και την τήρηση ειδικού μητρώου αυτών.
 • Την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την εγγραφή μεσιτών αστικών συμβάσεων και την τήρηση ειδικού μητρώου αυτών.
 • Τη βεβαίωση της ακρίβειας των φωτοτυπιών εγγράφων.
 • Τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και διαιτησιών.
 • Τη σύνταξη εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου.
 • Τη συλλογή στοιχείων, νόμων, κανονισμών, δικαστικών αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κ.λ.π.
 • Τη στατιστική παρακολούθηση των λειτουργικών δεδομένων του τμήματος και την έκδοση σχετικών στατιστικών δελτίων.
 • Τη μελέτη και την πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
 • Την μελέτη, τη διαχείριση και την υπηρεσιακή υλοποίηση κάθε θέματος που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του τμήματος μητρώου.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου