Ε.Π.Ε. – ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – ΣΥΝΕΤ.ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Ε.Π.Ε. – ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – ΣΥΝΕΤ.ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 2019 71,68 
 2018 71,68 
 2017 71,68 
 2016 71.68
 2015 71,68

2014

132,10

2013

132,10

2012

130,05

2011

125,95

2010

119,81

2009

117,76

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

  • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
  • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
  • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
  • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
  • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
  • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
  • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
  • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου