Αυστηροποίηση κριτηρίων για θέση της επιχείρησης σε κατάσταση Αναστολής Καταχώρησης

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Αγαπημένο μας Μέλος,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και με γνώμονα πάντα την εμπεριστατωμένη ενημέρωση, την κατατοπιστική εξυπηρέτηση και εν γένει το συμφέρον των επιχειρήσεων, σας γνωστοποιεί ότι τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν την αυτόματη θέση της επιχείρησης σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) και αυστηροποιήθηκαν τα σχετικά κριτήρια, με σκοπό να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα, με το άρθρο 29 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) επήλθε αυστηροποίηση και διεύρυνση των κριτηρίων που τίθεται μία επιχείρηση/εταιρία σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης. Η επιχείρηση τίθεται αυτόματα (συστημικά)  από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων, όταν λάβουν χώρα ή παρέλθουν οι προθεσμίες των κάτωθι περιπτώσεων (κατάργηση δυνατότητας θέσης της επιχείρησης σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον). Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι «1. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο, τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης αν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,

β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,

γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».

Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4919/2022, προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση των συγκεκριμένων ως άνω πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης.

Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί η παράταση της προθεσμίας αναστολής καταχώρησης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Δείτε την παρέμβασή μας εδώ.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι για να ισχύσει η παράταση απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Επομένως, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές περιορίζονται τα χρονικά πλαίσια των προαναφερόμενων περιπτώσεων και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή στις προθεσμίες που τίθενται ανωτέρω και να έχουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να τεθούν χωρίς τη θέλησή τους σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιχείρηση που τίθεται σε αναστολή καταχωρήσεων αδυνατεί πλέον:

  • να υποβάλλει ηλεκτρονικά και να κάνει χρήση των δωρεάν αυτοματοποιημένων αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, οι οποίες δημιουργήθηκαν προς εξυπηρέτηση της ίδιας της επιχείρησης προκειμένου να ολοκληρώνει κάποιες διαδικασίες ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλληλικού προσωπικού (π.χ. δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, καταχώρηση ιστοσελίδας, πιστοποίηση κεφαλαίου κ.α.).
  • να λάβει πιστοποιητικά μεταβολών, εκπροσώπησης και αντίγραφα των καταστατικών.
  • να ολοκληρώσει οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, λύση κλπ), αφού αν και μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., το τελευταίο δεν θα επεξεργαστεί υπηρεσιακά εφόσον προηγουμένως δεν αρθεί η κατάσταση αναστολής της επιχείρησης με σχετικές καταχωρήσεις που αποδεικνύουν ότι εξαλείφθηκαν οι προαναφερόμενοι λόγοι των περ. α) έως ε).

Το Ε.Ε.Π. επιδιώκοντας να προστατεύσει τα μέλη – επιχειρήσεις του από συστημικές ενέργειες που δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την πραγματική θέλησή τους και επιθυμώντας να παραμένει σταθερά  και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών του, γι’ αυτό το σκοπό προβαίνει σε ενημέρωση οποιασδήποτε πρόσφατης αλλαγής της νομοθεσίας επηρεάζει το νομικό καθεστώς των επιχειρήσεων-μελών του.

Σας επισημαίνετε δε, ότι εφόσον διαπιστωθεί από τα καταχωρισμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι υφίσταται έστω και μία από τις παραλείψεις των άνω  περιπτώσεων α) έως ε), θα ακολουθεί η αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος-ειδοποίησης στον υπόχρεο για την/τις παράλειψη/παραλείψεις που διαπιστώθηκαν, ο οποίος θα δύναται πλέον είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης.

  • Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που υποβάλλεται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. και εντός του δεκαημέρου πραγματοποιηθούν όλες οι σχετικές καταχωρίσεις που εκκρεμούν, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης,
  • Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που απαιτεί έλεγχο νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή ο υπόχρεος επιθυμεί να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης, η προθεσμία των δέκα ημερών αναστέλλεται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
  • Εάν η ειδοποίηση αφορά σε αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ ο υπόχρεος για τυχόν αντιρρήσεις και σχετικές διευκρινίσεις απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ. για τυχόν αλλαγές

Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο υπόχρεος δεν προβεί σε κάποια από τις άνω ενέργειες η εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η αναστολή καταχώρισης αίρεται οποτεδήποτε διαπιστωθεί από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγιναν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν, εκδίδοντας αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση. Τέλος, σας επισημαίνετε ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 (παρ. 4, του άρθρου 64, του ν. 4919/2022) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ίδιου νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές της νομικής μορφής της επιχείρησής σας μπορείτε να καλέσετε στο 210-4121503 * 19 (κα. Ιωάννα Βέλλα) ή * 13 (κα. Κατερίνα Λάμπρου) καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Π. Θεοδώρα Γ. Αρβανιτάκη στο email: theoarvanitaki@eep.gov.gr

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη μας και με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε επιχείρησης – μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις χρειαστείτε.

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ε.Ε.Π.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου